Skip to content
Lesrooster

Maandag

15.30 – 17.30 uur

 • Opstapselectie

Cassandra Somers

16.45 – 19.15 uur

 • Voorselectie en wedstrijdselectie

Cassandra Somers

Dinsdag

17.30 – 19.00 uur

 • Freerunning (start op 27-8-2024)

Jouke Dijkstra

Woensdag

16.00 – 18.30 uur

 • Voorselectie en Wedstrijdselectie

Cassandra Somers

Donderdag

16.00 – 17.00 uur

 • Recreanten Mini’s  (3 t/m 6 jaar)

Fenne Donkers

17.00 – 18.15 uur

 • Recreanten Turnen 1  (7 & 8 jaar)

Fenne Donkers

18.15 – 19.30 uur

 • Recreanten Turnen 2  (9 jaar en ouder)

Fenne Donkers

Gedragscode HMS

Binnen HMS is afgesproken een gedragscode op te stellen, die invulling geeft aan de deelgebieden, gedragsregels, drank- en drugsgebruik en ongewenste intimiteiten. Het doel van de gedragscode is het opstellen van een set aan afspraken en maatregelen. Deze moeten er gezamenlijk toe leiden dat de vereniging er alles aan heeft gedaan om voor de leden een omgeving te creëren, die veilig is en risico’s op de eerdergenoemde deelgebieden minimaliseert. Alle kaderleden zullen deze code ondertekenen.

Aannamebeleid van vrijwilligers

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basisactiviteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld, coachen en begeleiden van kinderen/sport(st)ers zal het volgende beleid worden gehanteerd:

 • Het houden van een kennismakingsgesprek.
 • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt.
 • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3-5 jaar herhaald worden.
 • Het bekend maken en laten ondertekenen ten aanzien van de naleving van de “Gedragscode Houdt Moedig Stand”.
Gedragscode voor de begeleiders, train(st)ers, coaches en assistenten bij HMS Dinteloord

Omgangsregels

 • Wees op tijd aanwezig, zodat je de benodigde voorbereidingen voor de les kan treffen of genoeg tijd hebt om de zaal op te bouwen.
 • Ga zorgvuldig en netjes om met de materialen en ruim ze altijd netjes op.
 • Zie er verzorgd uit: draag gepaste en schone sportkleding, geen sieraden en samengebonden haar (het liefst een staart of ingevlochten) .
 • Stel je professioneel op en zorg dat je kennis up to date is.
 • Houd de presentielijst en overige administratie zorgvuldig bij.
 • Als je door omstandigheden niet kunt lesgeven, meld je dan ruim op tijd af bij de hoofdtrainers, dan kan er tijdig naar vervanging gezocht worden.
 • Deel en overleg relevante situaties (ongelukken, blessures, ruzies binnen de groep etc.) met de hoofdtrainers en/of andere collega trainers, coaches of assistenten.
 • Zorg voor een open en positieve sfeer in de les.
 • Heb een actieve houding tijdens de les: als jij actief bezig bent, volgen de sporters ook.
 • Het uitgangspunt is altijd dat kinderen voor hun plezier sporten en graag nieuwe onderdelen leren binnen de turnsport.
 • Aandacht voor alle sporters, niet alleen de talentvolle kinderen.
 • Zorg ervoor dat elk kind zich gezien voelt, elke les weer.
 • Positieve houding: geef opbouwende feedback.
 • Wees je bewust van jouw voorbeeldfunctie, maak daar geen misbruik van.
 • Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • Gebruik jouw positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • Ga respectvol om met de sporters, ouders, collega trainers, juryleden, bestuurders, toeschouwers en andere betrokkenen.
 • Alcohol- en drugsgebruik voor en tijdens de lessen en wedstrijden is voor leden ten strengste verboden zowel in de sporthal als in de kleedkamers.
  • Het is jeugd tot 18 jaar verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen tijdens georganiseerde activiteiten van HMS.
  • Het is verboden om te roken in de sporthal, kleedkamers en gangen
Gedragscode
 • Creëer een veilige omgeving: niet alleen veilige oefensituaties, maar ook een omgeving waar sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • We praten met elkaar en niet over elkaar, spreek elkaar altijd aan met een positieve houding.
 • Het wordt op prijs gesteld als train(st)ers elkaar aanspreken in het geval er van elkaar gedrag wordt geconstateerd dat niet conform de gedragsregels is.
 • Vermeld zorgvuldig en nauwkeurig alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. HMS Dinteloord wil bij aanname van een nieuwe trainer, coach of begeleider er van overtuigd zijn dat er rond deze persoon geen belemmeringen zijn om de functie uit te voeren. Het is gebruikelijk dat referenties worden gecheckt.
 • HMS Dinteloord vraagt de trainer, begeleider of coach vóór of uiterlijk binnen een maand na aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. HMS Dinteloord is bij het aanvragen behulpzaam.
 • Respecteer het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is.
 • Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • Tast niemand in zijn waarden aan: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.
 • Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwenscontactpersoon van HMS Dinteloord en/ of contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNGU.
 • We houden ons aan het vier ogen principe: De turnlessen en -trainingen worden op een zodanige manier georganiseerd, dat de begeleider, train(st)er, coach of assistent de lessen uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een les of training.
 • Iedere begeleider/trainer/coach heeft de plicht vermoedens van of constateringen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van doping, matchfixing of seksuele intimidatie te melden. Deze plicht komt voort uit het tuchtrecht dat is onderschreven door NOC*NSF en de KNGU. Meldingen kunnen gedaan worden bij een bestuurslid van HMS Dinteloord, bij één van de vertrouwenscontactpersonen, bij de vertrouwenspersoon van de KNGU of bij Centrum Veilige Sport Nederland.
 • De begeleider/trainer/coach zal tijdens trainingsstages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider/trainer/coach staat pesten, discriminatie, gokgedrag, intimidatie en verbale agressie bij activiteiten in het kader van HMS Dinteloord niet toe. Het spreekt voor zich dat de begeleider/trainer/coach van dergelijk grensoverschrijdend gedrag zich zal onthouden.
 • De begeleider/trainer/coach heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • Neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
Gedragsregels t.a.v. social media en contact
 • Onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de turnsport en/of HMS Dinteloord in diskrediet kan worden gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol en onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Deel geen privégegevens of gevoelige informatie met derden.
 • De begeleider/trainer/coach/assistent gebruikt e-mail, sms/Whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren. Andere communicatie via email, sms/Whatsapp en social media met een jeugdlid is niet toegestaan, dit omdat deze berichten verkeerd opgevat kunnen worden en de begeleider op deze manier (ongewenst) binnentreedt in het privéleven van het jeugdlid.
 • Whatsappgroepen waarbij de begeleider/trainer/coach/assistent binnen de vereniging betrokken is, zijn altijd ouders tot de Whatsappgroep toegelaten òf minimaal twee bestuursleden hebben toegang tot de betreffende Whatsappgroep.
 • De begeleider/trainer/coach/assistent maakt derhalve geen deel uit van een Whatsappgroep waarbij geen ouders en/of bestuursleden betrokken zijn. Doet de begeleider/trainer/coach dat toch dan treedt hij/zij te veel binnen in het privédomein van de jeugdleden. Dit is één van de gedragsregels in onze gedragscode.
 • De begeleider/trainer/coach beperkt zich bij Whatsappgebruik met jeugdleden tot boodschappen die voor de hele groep bedoeld zijn. Beperk je tot het onderwerp van de groep, houdt het netjes en bedenk dat je niet altijd hoeft te reageren.
Vertrouwenspersoon

Iedereen die sport kan te maken krijgen met vormen van (seksuele) intimidatie. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Op die momenten kan het prettig zijn om even met iemand te kunnen praten. Bij HMS is hiervoor een vertrouwenspersoon die je kan helpen. De informatie hierover kun je vinden onder “CONTACT”-”VERTROUWENSPERSOON

VOG

Van iedere trainer, assistent, vrijwilliger of bestuurslid dient het bestuur in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG kan aangevraagd worden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar desbetreffende persoon is ingeschreven. Het niet kunnen of willen overhandigen van een VOG heeft consequenties hebben voor de samenwerking die reeds bestaat of voor de samenwerking waarvan de intentie is uitgesproken aan te gaan.