Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging aan alle leden en ouders/verzorgers van (jeugd)leden

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum: Dinsdag 14 mei 2024 om 19.00 uur in de Buitelstee te Dinteloord.

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken m.b.t. de vergadering
  3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering
  4. Secretarieel jaarverslag
  5. Financieel verslag van de penningmeester
  6. Verslag kascontrole commissie
  7. Bestuurswijzigingen (aan- en aftredend)
  8. Jaarplanning
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Inbrengen stukken voor de jaarvergadering graag voor 7 mei 2024 via voorzitter@hms-dinteloord.nl

We hopen dat u aanwezig kunt zijn. De koffie zal klaar staan.
Als bestuur zouden we het leuk vinden om achteraf met jullie bij te kletsen!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

 

Download de uitnodiging: Uitnodiging algemene ledenvergadering 14 mei 2024